Επιτροπή Εκπαίδευσης

Επιτροπή Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης αποτελείται από εθελοντές-μέλη του ΕΙΕΕ και εποπτεύεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει ρόλο συμβουλευτικό προς το ΔΣ, με αρμοδιότητες που αφορούν στην καθιέρωση πολιτικής και διαδικασιών κατάρτισης και παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Εκπαίδευσης ασχολείται με:

  • Τη διαμόρφωση εκπαιδευτικού προγράμματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών,
  • Τη διοργάνωση μακροπρόθεσμων σεμιναρίων Βασικής Εκπαίδευσης στον Εσωτερικό Έλεγχο,
  • Την αξιολόγηση και επιλογή εισηγητών, βάσει των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος που παραλαμβάνονται μετά από σχετική ανακοίνωση,
  • Την πολιτική αμοιβών εισηγητών,
  • Την τιμολογιακή πολιτική των σεμιναρίων,
  • Τη συλλογή και αξιολόγηση απολογιστικών στοιχείων των σεμιναρίων.

Σημειώνεται ότι στα μέλη όλων των εθελοντικών επιτροπών του ΕΙΕΕ που τα έχουν ανάγκη, δίδονται CPEs ανάλογα με το έργο / χρόνο συμμετοχής τους. 

hiiaadmin