Ινστιτούτο

Ινστιτούτο

Η πολιτική του ΕΙΕΕ είναι να στηρίζει ουσιαστικά τα μέλη του, παρέχοντας κάθε βοήθεια και πληροφορία σχετικά με την εξέλιξη του επαγγέλματος, τη συνεχή επιμόρφωση και την επαγγελματική τους αναγνώριση, μέσω των τίτλων πιστοποίησης που παρέχει ο Διεθνής φορέας The Ιnstitute of Ιnternal Αuditors (IIA).

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Το ΕΙΕΕ είναι ο επαγγελματικός φορέας ο οποίος προάγει την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα. Επιπλέον, παρακολουθεί τις εξελίξεις του επαγγέλματος ούτως ώστε να καταθέτει εμπεριστατωμένα και έγκαιρα προτάσεις στους αρμόδιους φορείς που θα ενισχύσουν σημαντικά τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου και το ρόλο των Εσωτερικών Ελεγκτών στις επιχειρήσεις.

Τα οφέλη που προκύπτουν για τα μέλη του ΕΙΕΕ, με τα οποία ενισχύεται η επαγγελματική σταδιοδρομία τους, είναι πάρα πολλά:

  1. Αντλούν την εμπειρία, τις γνώσεις και την επαγγελματική πρακτική άλλων μελών του ΕΙΕΕ.
  2. Έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις για λήψη επαγγελματικής πιστοποίησης από το IIA.
  3. Απολαμβάνουν ειδικές τιμές για συμμετοχή σε σεμινάρια σχετικά με θέματα Εσωτερικού Ελέγχου, με διακεκριμένους Έλληνες και ξένους εισηγητές, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις του ΕΙΕΕ (παρουσιάσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις).
  4. Λαμβάνουν εγκαίρως ενημέρωση επί κρίσιμων θεμάτων, τεχνικών και τάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συνδρομής, σε προνομιακή τιμή, στο περιοδικό “Internal Auditor” που εκδίδει το IIA.

Ειδικότερα ως προς την εγγραφή στο ΙΙΑ, τα μέλη μας μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση (υπάρχει στη σελίδα Μέλη) και να την υποβάλλουν στο ΕΙΕΕ χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να αποκτήσουν και την ιδιότητα του μέλους του IIA. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, αποστέλλεται ειδική κάρτα μέλους και κωδικοί πρόσβασης στο site του Διεθνούς φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα οφέλη των μελών του IIA επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.theiia.org.

Οφέλη, τέλος, προκύπτουν και για τις Επιχειρήσεις που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις τους για το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου με στελέχη-μέλη του ΕΙΕΕ, τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και ακολουθούν στην πράξη τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.Για μία αναλυτικότερη παρουσίαση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελέγχου, δείτε το σχετικό φυλλάδιο.

hiiaadmin