Κώδικας συμπεριφοράς & Δεοντολογίας

Κώδικας συμπεριφοράς & Δεοντολογίας

Το ΔΣ του ΕΙΕΕ προχώρησε στη σύνταξη του Κώδικα Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας, θεωρώντας ότι η ανάπτυξή του ενισχύει τις δομές και τη διακυβέρνηση του ΕΙΕΕ, πέραν των αναφορών περί δεοντολογίας που προδιαγράφονται στο Καταστατικό μας.

Ο Κώδικας τηρείται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη του ΕΙΕΕ (μέλη ΔΣ, μέλη επιτροπών που προβλέπονται από το Καταστατικό, μέλη επιτροπών που ορίζει το ΔΣ), με την προσκόμιση υπογεγραμμένης Βεβαίωσης Συμμόρφωσης.

hiiaadmin