Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

(Όροι Χρήσης)

 

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού τόπου www.hiia.gr. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.hiia.gr, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας των όρων χρήσης.

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του www.hiia.gr αποτελούν ιδιοκτησία του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (στο εξής θα αναφέρεται και ως «ΕΙΕΕ») και διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου αυστηρά και μόνο για προσωπική τους χρήση. Το www.hiia.gr, δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα. Η χρήση της παρούσας ή οιασδήποτε υπηρεσίας αυτής μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουσδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του www.hiia.gr

 

1.       ΕΓΓΡΑΦH ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ

Συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.hiia.gr.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων κάθε χρήστη γίνεται σύμφωνα με το νόμο και κατόπιν της δικής του συναίνεσης. Η ιστοσελίδα www.hiia.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο www.hiia.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Χρήστης – Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Για την καλύτερη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, είναι απαραίτητη η ακριβή, ορθή και αληθή συμπλήρωση των στοιχείων και η μεταγενέστερη ενημέρωση τους σε περίπτωση αλλαγής. Για λόγους ασφάλειας, το ΕΙΕΕ. διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας ή ψευδούς καταγραφής στοιχείων από χρήστη, να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την παροχή της υπηρεσίας ή κάθε υπηρεσίας προς τον συγκεκριμένο χρήστη καθώς και την πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.hiia.gr

Μετά την εγγραφή του ο χρήστης αποκτά το ατομικό του όνομα χρήστη και συνθηματικό (password). Δεν επιτρέπεται η χρήση του ονόματος χρήστη και του συνθηματικού με σκοπό τη πρόσβαση στις παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας www.hiia.gr υπηρεσίες από οποιονδήποτε τρίτο.

 

2.       ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.hiia.gr διατίθεται στους χρήστες της ιστοσελίδας αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση, αναμετάδοση, ή με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΕΙΕΕ.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αντιγραφή ή εκτύπωση στοιχείων αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση του χρήστη της ιστοσελίδας www.hiia.gr, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε μη νόμιμο τρόπο.

Η ιστοσελίδα www.hiia.gr αποτελεί ιδιοκτησία του ΕΙΕΕ. Ειδικότερα, το λογισμικό υλικό και ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας ενσωματώνουν τις ιδέες του ΕΙΕΕ και ακολούθως αποτελούν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας, του οποίου το ΕΙΕΕ διατηρεί και όλα τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο χρήστης των παρεχομένων υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις οικείες διατάξεις νόμου σχετικές με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η υποχρέωση αυτή αφορά μεταξύ άλλων το περιεχόμενο και τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας, τα εμπορικά σήματα, τίτλους και επωνυμίες καθώς και το λογισμικό και πηγαίο κώδικα του www.hiia.gr.

Το ΕΙΕΕ δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο πρόβλημα προκύψει από την εισαγωγή (download) λογισμικού ή άλλου υλικού κατά τη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών από τον χρήστη.

 

3.       ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΕΕ

Το ΕΙΕΕ έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη από τρίτους καθώς και η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία τους.

Το ΕΙΕΕ δικαιούται να τροποποιεί τους παρόντες όρους όταν και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Υποχρεούται όμως να ενημερώνει εγκαίρως τους χρήστες για κάθε σχετική τροποποίηση. Εφόσον ο χρήστης εξακολουθεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας μετά την σχετική ενημέρωση τεκμαίρεται ότι αποδέχεται την εν λόγω τροποποίηση.

 

4.       ΕΥΘΥΝΗ

Ο χρήστης των υπηρεσιών αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο και υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.hiia.gr έχουν κυρίως ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ χαρακτήρα, με έμφαση σε γεγονότα που αφορούν τον Εσωτερικό Έλεγχο.  Το ΕΙΕΕ εγγυάται μόνο ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αληθές και ακριβές κατά το χρόνο μετάδοσης του. Το ΕΙΕΕ καθώς και οι συνεργαζόμενες με αυτό εταιρείες ή τρίτοι, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για την οποιαδήποτε τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του χρήστη από τη χρήση της ιστοσελίδας www.hiia.gr ή και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού.

Το ΕΙΕΕ καθώς και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες ή τρίτοι, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για την οποιαδήποτε διακοπή, βλάβη, έλλειψη ή παράλειψη κατά την παροχή της κάθε υπηρεσίας ή της μετάδοσης αυτής, την ύπαρξη ιού, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και την επεξεργασία αυτών.

Το ΕΙΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες μη νόμιμες ενέργειες των χρηστών του www.hiia.gr.

Το ΕΙΕΕ υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας καταχωρεί και συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και  χρήστης με την είσοδο του στην ιστοσελίδα www.hiia.gr παρέχει τη συγκατάθεση του για τη συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων.

 

5.       ΔΙΑΚΟΠΗ

Το ΕΙΕΕ διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω όρων από τον χρήστη να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την παροχή της υπηρεσίας ή κάθε υπηρεσίας προς τον συγκεκριμένο χρήστη καθώς και την πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.hiia.gr.

 

6.       ΕΦΑΡΜΟΣΤEΟ ΔIΚΑΙΟ-ΑΡΜOΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤHΡΙΑ

Για την λύση οποιασδήποτε διαφοράς, σχετικής με την χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών που ενδεχομένως προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να καλείτε στο 210-8259504 είτε με e-mail στο info@hiia.gr

hiiaadmin